Page 54 - Lets talk pork - AGM 2017
P. 54

those who are no longer with us. All of you made inputs over the years and these have paid o .
I wish to thank the members who stood by the or- ganisation through thick and thin during the past year. I thank the council members for their inputs during the year, as well as the promotion ladies who have been involved with the association for so many years for their contributions and for plough- ing knowledge into the public domain. I also wish to thank Simon Streicher for all his inputs and as- sistance. This has not gone unnoticed. Simon you have been a pillar of strength for SAPPO and we will miss you!
I also want to personally thank the industry and everyone involved for everything I have learned and experienced and for supporting me.”
CAPE PORK PRODUCERS’ ASSOCIATION CHAIRMAN’s REPORT
Pieter de Jager
INLEIDING:
Die KVPV-raad het die afgelope verslagjaar sedert Augustus 2015 vyf keer vergader. Die Uitvoerende Komitee, Reklamekomitee en Ouditkomitee het ook tussen deur vergader om oor die begroting, personeelaangeleenthede en reklame-aktiwiteite te besluit.
Daar is ook op 2 September 2015 ʼn geslaagde inligtingsvergadering gehou wat die SAVPO AJV voorafgegaan het. Mnr Ernst van Dyk (motivering- spreker) en dr John Barber (vee- voedingskundige) het as sprekers opgetree.
Terugvoering oor die afgelope jaar (Januarie tot Desember 2015) se  nansiële state sal tydens die Jaarvergadering gelewer word.
Die KVPV as regsentiteit het as werkgewer ge- registreer en daar moet aan arbeidswetgewing en belastingwetgewing voldoen word. Die Uitvoeren- de Komitee het die mandaat van die Raad gekry om die administratiewe en wetlike aspekte ron- dom personeelsake te hanteer.
South African Pork Producers’ Organisation
REKLAMEPROGRAM:
Die KVPV konsultant, me M Human, sal tydens die AJV volledige terugvoering oor die afgelope jaar se reklame-aktiwiteite gee. Die Reklamekomitee verga- der onder die voorsitterskap van mnr Pieter de Jager.
Die reklamespan behaal groot sukses met reklame- programme wat aangebied word en deur die be- dryf ge nansier word. Die Raad dra hul dank aan die ywerige reklamespan van die Wes-Kaap oor: meMHuman,meCBeckenmnrLTom.
In die lig van beperkte reklamefondse word daar noukeurig oor die plaaslike reklameprogram besin om die beskikbare fondse op die mees e ektiewe manier te spandeer.
Die doel van die generiese reklameprogram is opleiding en bewusmaking en om die verbruik van vars varkvleis as belangrike bron van proteïen te verhoog.
Die volgende aktiwiteite word gediens:
- Die gebruik van sosiale media wat vanaf nasio-
nale vlak bedryf word;
- Taktiese media-advertensies word op nasionale
vlak aangespreek;
- Die betrokkenheid by die Food Service Market/
spyseniers word uitgebrei;
- Daar word voortgegaan om nasionale veldtogte
met plaaslike in-winkel demonstrasieveldtogte te ondersteun met, onder andere, resepte- boekies, plakkate en DVD’s;
- Koshandelaars wat stalletjies in informele woongebiede bedryf word ondersteun met reklamemateriaal soos tafeldoeke, sambrele ens.;
- Daar is in 2015 weer saam met Winelands aan die Good Food and Wine Show in Kaapstad deel- geneem – deelname sal egter nie in 2016 plaas- vind nie;
- Daar is in Oktober ‘n geslaagde handelsfunksie by die Cape Grace Hotel aangebied;
- KVPV was betrokke by ʼn spogonthaal met vark- vleis as die belangrikste item op die spyskaart wat by die Twaalf Apostels Hotel in Kaapstad aangebied is. Die ete was ter loodsing van ʼn Chefs-kompetisie wat jaarliks aangebied word;
- ‘n Slagtersopleidingsessie is in Augustus 2015 gehou;
54


   52   53   54   55   56