Page 55 - Lets talk pork - AGM 2017
P. 55

- Deelname aan die Baconfest in Woodstock gedurende Julie en Desember 2015; en
- KVPV was betrokke by DSTV-programme waar- van DVD’s gemaak is – insetsels in streekpro- gramme oor restaurante wat varkvleisgeregte voorberei en bedien, “Places, People and Pork”.
Die in-winkel kookdemonstrasies help om die boodskap op ʼn persoonlike manier aan verbruikers oor te dra. Dit bereik mense wat wel vleiseters is en die demonstrasiedames kan terselfdertyd ver- bruikersopvoeding doen. Plaaslike reklame-akti- witeite sal voortgaan tot einde Desember 2016.
NUWE SAVPO STRUKTUUR:
“Gedurende die 2015 SAVPO Jaarvergadering is die voorgestelde SAVPO organisatoriese veran- deringe, wat ook tydens die KVPV 2015 Algemene Jaarvergadering gedien het, in diepte bespreek en die herstrukturering aanvaar. Die SAVPO-raad se voorstel van ‘n R12 statutêre he ng is egter nie aanvaar nie, maar daar is op ʼn he ng van R10,50 per karkas besluit. Dit sal inkomste van R29,4 mil- joen verseker.
Die versoek vir die nuwe statutêre he ng met ingang van November 2016 is aan die Nasionale Landboubemarkingsraad voorgelê en gemotiveer. Twintig persent van die he ng moet vir transfor- masie aangewend word en die SAVPO voorstel hieroor is aan die NLBR voorgelê en deur hulle aanvaar. Daar is ooreengekom dat SAVPO net by ses sterk lewensvatbare transformasieprojekte landwyd betrokke sal wees. ʼn Ekonomies lewens- vatbare eenheid moet ten minste ʼn 250-sog een- heid wees. Die potensiële kandidate en mentors sal versigtig geïdenti seer word.
Die administratiewe proses van die herstruk- turering is ver gevorder, maar was by die skrywe van hierdie verslag nog nie gereed nie. Die konsep sal tydens die komende Jaarvergadering aan die KVPV voorgelê en toegelig word. Die nuwe na- sionale grondwet moet op 7 en 8 September 2016 goedgekeur word sodat die nuwe struktuur op 1 Januarie 2017 in werking kan tree.
Elke provinsie se verteenwoordigers op die Na- sionale Raad sal volgens soggetalle per provinsie bepaal word. Daarom, geraam op die huidige getal-
South African Pork Producers’ Organisation
le, sal die Wes-Kaap voorlopig op vier van die sewe- en-twintig lede van die Nasionale Raad geregtig wees. Daar sal ook ‘n addisionele verteenwoor- diger namens opkomende produsente aangewys word. SAVPO sal jaarliks ‘n streeksvergadering in elke provinsie reël waartydens die provinsie se lede die verteenwoordigers kan aanwys. Al die produsente wat die statutêre he ng betaal sal as lede beskou word. Daar sal in oorleg met die Wes- Kaapse lede by ‘n Spesiale Ledevergadering later in die jaar oor die ontbinding al dan nie van hierdie vereniging en die oordrag van beskikbare fondse besin word. Oordrag van fondse moet so geskied dat dit nie belastingimplikasies sal hê nie en daar- om mag dit net oorbetaal word aan soortgelyke in- stansies wat ook van belasting vrygestel is. Op dié stadium is die voorstel dat die provinsiale verteen- woordigers op die Nasionale Raad jaarliks daaroor sal besin. Die beskikbare fondse mag net vir vark- boerdery-ontwikkeling/aktiwiteite binne die Wes- Kaap gebruik word.
STATUTÊRE HEFFINGS EN VRYWILLIGE BYDRAES 2015/2016:
“Die reklameprogram vir 2015/16 word uit statutêre he ngs (R9.38/vark) en ʼn gedeelte van die vrywillige bydraes (75%) ge nansier. Daar is destyds deur lede besluit om ʼn stelsel van vrywil- lige bydrae tot reklame van vars varkvleis en or- ganisatoriese werksaamhede te maak. Die huidige bedrag beloop R5,80 per karkas wat deur abattoirs gevorder word en ʼn bedrag van R4 per ton veevoer verkoop wat veevoervervaardigers vrywillig bydra.
Die Raad se dank word aan lede wat die vrywillige donasies getrou oorbetaal en die invorderaars wat dit namens KVPV invorder, oorgedra. Die Raad is ook dankbaar vir die handelaars wat goeie samew- erking ten opsigte van promosieveldtogte gee. Die vrywillige bydraes sal weens die nuwe SAV- PO struktuur voorlopig teen einde Oktober 2016 ten einde loop indien die KVPV-AJV of ʼn spesiale vergadering wat vir die doel belê sal word ʼn ander besluit sou neem.
Die statutêre fondse is daargestel om reklam- ering van vars varkvleis te bevorder en vir die vol- gende aan te wend, naamlik: Inligting, Navorsing, Gesondheid en Opkomende boere.
55


   53   54   55   56   57