Page 56 - Lets talk pork - AGM 2017
P. 56

DIEREGESONDHEID/BIOSEKURITEIT:
“Die Raad kry baie goeie samewerking en onder- steuning van die plaaslike varkgesondheid-vee- artse en Direktoraat Veeartsenydiens. Veeartse woon die vergaderings by en rapporteer oor die stand van varkgesondheid. Die Raad se versoek dat die inentingsprotokol per eenheid nougeset nage- kom moet word, is na die Provinsiale Dieregesond- heidforum, wat einde 2015 gestig is, verwys. Die forum sal, onder andere, die oordeelkundige ge- bruik van antibiotika en strenger beheer/kontrole op plase en by abattoirs aanspreek.
SAVPO voer gereeld inspeksies by die hawens en lughawens uit en sover vasgestel kan word, word kombuisafval wel volgens die regulasies hanteer en verwyder.
Die Nasionale Departement Landbou het gedurende die verslagjaar Veterinêre Werk- swinkels gehou om oor ʼn veterinêre strategie vir Suid-Afrika te besin. Verteenwoordigers van die Raad het die Wes-Kaapse werkswinkel geduren- de Februarie 2016 bygewoon. Na aanleiding van die gesprekke met die bedryf is ʼn plan vir ʼn nuwe veterinêre strategie vrygestel. Die strategie het ten doel om die prestasie van veterinêre dien- ste in Suid-Afrika te verbeter. Dit moet verseker dat menslike en dieregesondheid optimaal is, die plaaslike mark versterk word en die mededing- endheid van die waardeketting vir die veebedryf bevorder word. Veterinêre dienste speel ‘n groot rol om te verseker dat die voedsel- en ander pro- dukte wat deur diere geproduseer word veilig vir menslike gebruik is. Die strategie is van toepassing op alle diere, ook wild en diere wat vir navorsing gebruik word waar ʼn gevaar bestaan dat siektes na ander diere of mense oorgedra kan word.
Die eerste groep afgestudeerde veeartse wat die verpligte gemeenskapsjaar moet voltooi is in 2016 uitgeplaas. Daar is 15 veeartse in die Wes-Kaap by, onder andere, dierebeskermings- verenigings, dierehospitale en privaat veeartse ge- plaas. Die aanvanklike administratiewe haakplekke is uitgesorteer en die Nasionale Departement van Landbou is versoek om ‘n protokol in dié verband op te stel sodat die veeartse wat die gemeenskaps-
South African Pork Producers’ Organisation
jaar voltooi het, gereed sal wees om hul plek in die beroepswêreld vol te staan.
IN- EN UITVOERE:
“Gedurende 2015 is 35 000 ton varkvleis inge- voer teenoor 18 482 ton in 2014. Ribbes het slegs 46,6% van die totale invoere beslaan. Daar word vanaf Duitsland, Spanje en Kanada varkvleis in- gevoer.
Daar is gedurende die jaar deur ‘n politieke be- sluit toestemming gegee dat Amerika volgens die AGOA-ooreenkoms varkvleis na Suid-Afrika mag uitvoer. Dit hou egter ‘n risiko vir die biosekurite- it van die plaaslike bedryf in. SAVPO kan nie met die besluit saamstem nie. Regskennis is ingewin en tydens die skryf van die verslag was die terugvoe- ring vanaf die prokureurs nog nie beskikbaar nie.
Verdere gesprekke oor moontlike uitvoere is nog in proses.
VEEDIEFSTALSAKE:
“Mnr Pauli Heins het tot Mei 2016 die Raad op die Provinsiale Veediefstalkomitee verteenwoordig. Daar is gereeld terugvoering by raadsvergaderings gegee. Die komitee word goed ondersteun deur die rolspelers in die provinsies soos, onder andere, veediefstaleenhede, justisie, openbare vervolger, (SAFLA) veebemarkingsagente, Direktoraat Vee- artsenydiens en SAMIC. Daar is ses veediefstaleen- hede in die provinsie, naamlik: Beaufort-Wes, De Doorns, Faure, Malmesbury, Oudtshoorn en Swel- lendam.
Dit word herhaaldelik by die Veediefstalkomi- tee-vergaderings deur die SAPD, en agente beklemtoon dat diere volgens die Wet op Identi-  kasie van Diere (Wet 6/2002) gemerk moet word. Alle veekopers (insluitende die abattoirs) word versoek om seker te maak dat die diere wat hulle in ontvangs neem wel die vee van die verkoper is. Die eienaar van ongemerkte diere kan homself aan vervolging blootstel. Die Wet is tot voordeel van die vee-eienaar, veral sodat veediefstalsake maklik opgelos kan word en gesteelde diere aan die wet- tige eienaar terugbesorg kan word. Baie hofsake
56


   54   55   56   57   58