Page 57 - Lets talk pork - AGM 2017
P. 57

oor veediefstal word teruggetrek weens geskille oor die positiewe identi kasie van gesteelde diere omdat eienaarskap nie bewys kan word nie.
Die SAPD-veediefstaleenhede, asook die Di- rektoraat Veeartsenydiens se veeartse, kan op- komende boere met die registrasieproses en  siese aanbring van die identi kasiemerk van die- re behulpsaam wees.
Volgens die Veediefstalwet (Wet 57/1959) word daar van produsente verwag dat die bestuurder van die voertuig wat varke vervoer ten alle tye die nodige dokumentasie (identi kasie van eienaar en verwyderingserti kaat vir die diere) byderhand moet hê – Artikel 6 en 8 serti kate.
Alle veediefstalsake moet dadelik en volledig aangemeld word. Onder-rapportering van sake gee ‘n skewe beeld en beïnvloed die toekenning van voertuie en personeel aan eenhede. Bewaar die misdaadtoneel totdat die polisie opdaag. Baie sake gaan verlore weens onvolledige verklarings, gebrekkige bewyse, of dispute weens die gebrek aan identi kasie van diere om eienaarskap te be- wys. Die misdaadtoneel is ‘n waardevolle bron van inligting/bewyse en vee-eienaars moet die toneel dadelik beveilig. Moet niks versteur of verwyder nie en belangrike leidrade soos spore, klere of materiaal moet teen wind en reën en ander diere beskerm word. Gee ʼn beskrywing van die gesteelde diere asook die geregistreerde identi kasiemerke. Wanneer ‘n saak gerapporteer is, moet ‘n saak- nommer aan die klaer voorsien word en die onder- soekbeampte moet gereelde terugvoering aan die klaer oor ondersoek en die hofverskyning gee.
OPKOMENDE BOERE:
“Die DLWK het fondse beskikbaar gestel vir be- magtigingsprojekte wat in oorleg met die bedryf geëvalueer, goedgekeur en aangepak moet word. Die voorsitter verteenwoordig die Raad op hierdie vergaderings (CPAC / Commodity Project Alloca- tion Committee).
Daar is in samewerking met die DLWK ʼn vaste
South African Pork Producers’ Organisation
stel van 13 riglyne opgestel waarvolgens hulp vir lewensvatbare nuwe bemagtigingsprojekte oor- weeg word. Aansoeke word oordeelkundig oor- weeg en net werklik lewensvatbare projekte word goedgekeur. Daar word ook mentors aangewys om die goedgekeurde projekte by te staan.
SAVPO se transformasiebeampte vir die Wes- Kaap is me Kgadi Senyatsie. Dr Jim Robinson is deur die Raad gekontrakteer om opkomende boe-re ten opsigte van die nakoming van biosekuri- teitsmaatreëls behulpsaam te wees. Die Raad dra graag hul dank vir sy bydrae tot die bedryf aan hom oor. Hy werk van distrik tot distrik met groepe op- komende produsente.
Mnr Clovis Bhiya is namens die opkomende pro- dusente as raadslid gekoöpteer. Sy verantwoor- delikheid is om die opkomende boere te verteen- woordig, uitgesluit die informele “pig-keepers”. Boeredae word vir die produsente gereël waar- tydens hulle oor varkgesondheid, biosekuriteit en wettige slag van varke by abattoirs toegelig word.
Die DLWK is besig met hulle CAPS-program (Chicken and Pig Surveillance).
Opkomende boere kan die Baynes eld Oplei- dingsentrum op eie koste bywoon.
BEDANKINGS:
“Die Raad bedank die volgende persone/instan-
sies vir hulle bydrae die afgelope jaar:
- Alle borge wat deur die jaar die vereniging
ondersteun het;
- SAVPO-raad en -personeel;
- Departement Landbou Wes-Kaap;
- Varkgesondheidsveeartse;
- Insamelaars van vrywillige bydraes;
- Me M Human en die reklamespan;
- Groot- en kleinhandel wat aktief deelneem aan
reklameveldtogte;
- Lede van KVPV vir hulle volgehoue  nansiële
ondersteuning;
- Raadslede.”
57


   55   56   57   58   59